۰

کنترل کیفی

شرکت زرین بنای عرش اریکه

جهت تکمیل کیفیت در این واحد تولیدی قسمتی تحت عنوان آزمایشگاه کنترل کیفیت راه اندازی شده است . در قسمت اول با استفاده از حداقل امکانات آب و با استفاده از سرند ،‌دانه‌بندیهای نمونه‌های گوناگون جهت بتن کنترل میشود .
در قسمت دوم ، با استفاده از چکشها و دستگاههای مخصوص نمونه‌های مشخص از بتنهای مصرفی متناسب با تولید هر قطعه گرفته شده ، تحت فشار و آزمایشهای گوناگون قرار میگیرد .
بررسیهای زیر نیز روی بتن به عمل می آید .
ـ روانی بتن اندازه‌گیری و کارآیی آن ارزیابی میشود .
ـ تراکم بتن ریخته شده در قالب بررسی و تناسب میزان وزنش با روانی بتن ارزیابی میگردد .
ـ مقدار درصد هوای موجوددر بتن اندازه‌گیری میشود .
ـ از نمونه‌های بتن‌های ساخته شده درکارگاه ، نمونه‌های آزمایشی تهیه میشوند . تعدادی از این نمونه‌ها را میتوان در آزمایشگاه و در شرایط استاندارد نگهداری و آزمایش نمود .

نظارت پس از ساخت نیز شامل مراحل زیر میباشد :
ـ بازرسی قطعه بلافاصله بعد از بازکردن قالب و یادداشت کردن عیوبی که ممکن در سطوح تماس با غالب موجود باشد .
ـ اندازه‌گیری ابعاد و ضخامت قطعات و موقعیت وسائلی که برای نصب قطعه در داخل بتون کار گذاشته شده است .
ـ‌کنترل نحوه انبار کردن و مراقبت بتن تا موقعی که دیگر به مراقبت خاصی احتیاج نداشته باشد .
ـ کنترل عملیات بارگیری .

علاوه بر این تعدادی از قطعات طبق آئین نامه‌های مربوط به قطعات پیش‌ساخته تحت آزمایش بارگذاری تا حد گسیختگی قرار می گیرند .